Betingelser

Almindelige forretningsbetingelser for Campfire & Co.

§ 1. Anvendelsesområde

1.1. Nærværende forretningsbetingelser finder anvendelse for enhver aftale om levering af produkter eller ydelser fra Campfire & Co., medmindre andet er særligt aftalt.

§ 2. Tilbud og aftale

2.1. Tilbud og overslag er gældende i seks måneder fra tilbudsdato.
2.2. Aftalen er indgået når kundens accept er modtaget af Campfire & Co.

§ 3. Priser

3.1. Alle priser er eksklusive moms og levering samt eventuelle udlæg i forbindelse med opgaver.

3.2. Opgivne priser inkluderer én korrektur medtilhørende rettelser af evt. fejl. Ændringer, modtaget efter igangsætning af rentegning/teknisk produktion, vil blive faktureret særskilt.

3.3. Priserne er baseret på overholdelse af produktionsplanen. Så fremt produktionsplanen ikke kan overholdes, er Campfire & Co. berettiget til at fakturere for ekstraomkostninger.

§ 4. Levering

4.1. Levering kan kun finde sted efter kundens godkendelse af grundmaterialet. Campfire & Co. er ikke ansvarlig for forsinkelser, der skyldes kundens manglende aflevering af materiale, eller kundens manglende godkendelse. Ved disse forsinkelser har Campfire & Co. ret til forlængelse af leveringstiden.

4.2. Er leveringstidspunktet ikke aftalt på forhånd, leveres produktet hurtigst muligt.

§ 5. Betaling & ejendomsforbehold

5.1. Betalingsbetingelserne er fakturadato + 8 bankdage, og er gældende med mindre andet er aftalt.

5.2. Hvis en ordre er under proces i mere end én måned, er Campfire & Co berettiget til a conto fakturering af det allerede udførte arbejde.

5.3. Ved manglende rettidig betaling, er Campfire & Co. berettiget til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted.

5.3. Campfire & Co. forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil købesummen samt evt. renter er betalt.

§ 6. Rettigheder

6.1. Ophavsret samt andre immaterielle rettigheder til det af Campfire & Co. udarbejdede materiale mv. tilkommer Campfire & Co, og må ikke uden dennes samtykke overlades til tredjemand. I et løbende samarbejde har kunden brugsretten til de immaterielle rettigheder, som naturligt knytter sig til materialet mv.

6.2. Kunden har alene ret til at benytte materialet mv. i den sammenhæng, hvortil materiale er udarbejdet.

6.3. Fotos, tegninger og andet materiale, som er stillet til rådighed af kunden, returneres efter endt brug til kunden såfremt dette måtte være aftalt.

§ 7. Mangler og reklamation

7.1. Ved modtagelse af materiale eller andre ydelser fra Campfire & Co. skal kunden straks foretage relevante undersøgelser af det leverede med henblik på at konstatere om det modtagne svarer til det aftalte. Kunden skal i tilfælde at, at der konstateres fejl eller mangler, straks give Campfire & Co. besked herom.

7.2. Såfremt der inden for reklamationsperioden påvises fejl eller mangler ved det leverede materiale eller ydelser, er Campfire & Co berettiget til at afhjælpe manglen, foretage en ombytning, kreditere produktet eller ydelsens pris eller give kunden et forholdsmæssigt afslag i prisen.

§ 8. Ansvar

8.1. Campfire & Co. er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, dog kan erstatningen ikke overstige det af Campfire & Co. beregnede vederlag for den ydelse mv., som måtte være behæftet med fejl eller mangler. Ansvaret er begrænset til kundens direkte tab, evt. følgeskader kan således ikke kræves erstattet.

8.2. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke ved udvist grov uagtsomhed eller forsæt.

§ 9. Brug af underleverandører

9.1. Campfire & Co er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandører.